تاریخ ارسال: ۲۱ شهریور ۱۴۰۱


چشم گریان سویت از شام خراب آورده ام  خیز، ای لب تشنه از بهر تو آب آورده ام
گر بپرسی داغ تو با سینه خواهر چه کرد  قامت خم گشته یی بهر جواب آورده ام